Talambuhay ng dating pangulong jose

Kasama ng paglaban sa katiwalian at krimen – mga pangakong paulit-ulit niyang binanggit sa kampanya – idiniin ni Duterte sa kanyang talumpati ang pagpapabuti ng serbisyo ng pamahalaan at ang pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan.Pangulong Fidel Ramos, sir, salamat po sa tulong ninyo upang maging Pangulo ako; Pangulong Joseph Ejercito Estrada; Pangulo ng Senado Franklin Drillon at mga miyembro ng Senado; Ispiker Feliciano Belmonte at mga miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan; Punòng Mahistrado Maria Lourdes Sereno at mga Kawaksing Hukom ng Korte Suprema; Kagalang-galang Guiseppe Pinto at mga miyembro ng Diplomatic Corps; mga bagong hirang na miyembro ng Gabinete; mga kapuwa manggagawa sa pamahalaan; mga kababayan.Totoó, ang problema natin ay problema ding nagpapahinà sa espiritu ng tao. Alam ko na may hindi sumasang-ayon sa aking mga paraan sa pagsugpo ng kriminalidad, sa pagbebenta at paggamit ng ipinagbabawal na gamot, at sa korupsiyon.Sabi nilá ang ganitong pamamaraan ay lihis sa karaniwan at nása bingit ng pagiging ilegal.Nagagalak ako sa pahayag ng pakikiisa ng ating mga kapatid na Muslim at mga pinunò nilá, at sa tugon ng lahat sa aking panawagan para sa kapayapaan.

talambuhay ng dating pangulong jose-52talambuhay ng dating pangulong jose-46

Marami sa atin ang nagsabi na ang mga suliraning sumisira sa ating bansa ngayon na kailangang matugunan kaagad ay korupsiyon, kapuwa sa matataas at mabababàng antas sa pamahalaan; kriminalidad sa lansangan, at ang laganap na bentahan ng ipinagbabawal na gamot sa lahat ng panig ng lipunang Filipino, at ang kawalan ng paggálang sa batas at kaayusan. Sapagkat para sa akin ang mga suliraning ito ay mga palatandaan lámang ng isang malubhang sakít ng lipunan na sumisira at dumudurog sa katatagang moral ng lipunang Filipino.Gawin ninyo ito at magtatrabaho táyo nang magkasáma.Huwag ninyong gawin, at maghihiwalay táyo nang mas maaga sa inaasahan.Itinuro niya ito nang napakalinaw sa kanyang tahanan, na nagpapakita ng halimbawa bilang mapagmahal na asawa, ama, at lolo.Sa kabila ng kaabalahan bilang Apostol, lagi siyang nag-ukol ng panahon sa kanyang pamilya, na “pinupunan ang mga araw na malayo siya sa pamilya sa pamamagitan ng pag-uukol ng mas maraming oras sa kanila kapag nasa bahay siya.” Minsa’y may nagtanong sa pangalawang asawa ni Pangulong Smith na si Ethel, “Maaari bang sabihin mo sa amin ang ilang bagay tungkol sa lalaking kilala mo?Kung kayâ’t hinango ko bilang gabay sa sarili ang sumusunod na pangungusap na isinulat ng táong hindi ko na maalala ang pangalan.Sinabi niya: “Wala akong kaibigang pagsisilbihan, wala akong kaaway na sasaktan.”Ngunit bago ako magtapos, hayaan ninyong ipahayag ko, sa ngalan ng mga Filipino, ang pakikiramay sa Republika ng Turkey dahil sa nangyari sa kanilang lugar. Mga taon ng pagsisikap upang, bigla, bumalik silá kung saan nag-umpisa.Sa labang ito, hinahámon ko ang Kongreso at ang Komisyon sa Karapatang Pantao at ang ibá pa na mayroong kahalintulad na gawain upang pahintulutan kami sa isang uri ng pamamahala na umaalinsunod sa itinatadhana ng batas.” Batid na ang tingin ng maraming miyembro ng Simbahan ay masyadong mahigpit ang kanyang asawa, sumagot siya: “Gusto mong magsabi ako sa iyo tungkol sa lalaking kilala ko.Madalas kong isipin na kapag wala na siya ay sasabihin ng mga tao na, ‘Napakabuti niyang tao, tapat, sinusunod ang tama, atbp.’ Pag-uusapan nila siya ayon sa pagkakilala sa kanya ng publiko; ngunit ang lalaking nasa isip nila ay ibang-iba sa lalaking kilala ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “talambuhay ng dating pangulong jose”